Hamashian Group Of Engineering

Desining, Architecture, Construction and implementation of construction projects, Official, Commercial, Mass Production
FA
EN
 • Hamashian’s Services

شرح خدمات اجرایی

 • 1- مسئولیت کلیه عملیات فنی و اجرایی و کیفی

 • 2- کنترل نقشه های معماری، مکانیک و برق
 • 3- ارائه شاپ دراوینگ و لیست خرید متریال پروژه
 • 4- نظارت بر اجرا و ایجاد هماهنگی های لازم بین کلیه عوامل فنی و اجرایی 

 • 5- رعایت صرفه و صلاح کارفرما در موضوع قرار داد 

 • 6- کنترل پروژه و برنامه زمانبندی
 • 7- تامین نیروی انسانی پروژه و عقد قرار داد با پیمانکاران

 • 8- تهیه صورت وضعیت ها
 • 9- نظارت بر خرید اقلام مصرفی

 • 10- هماهنگی با گروه مهندسین مشاور جهت انجام مطالعات و آزمایشات و... در طول پروژه
 • 11- گزارش عملکرد روزانه و ماهانه 

شرح خدمات طراحی

 • 1- بررسی و آنالیز سایت و تهیه گزارش جهت بهینه سازی در روند طراحی به شکلی که به کار فرما در اتخاذ تصمیم گیری های آتی کمک کند.
 • 2- تهیه پیش طرح و اسکیز جهت هماهنگی با کارفرما به شکلی که اتفاقات آتی را قابل فهم نموده و به کارفرما کمک کند تصمیمیات بهتری در مدیریت مالی و زمانی پروژه اتخاذ کند.
 • 3- تهیه و ارائه CPM معماری جهت تسهیل در روند طراحی با توجه به نوع قرار داد منعقده با توجه به روش های مدیریتی (مالی و زمانی)اتخاذ شده توسط کارفرما.

 • 4- طراحی و تهیه نقشه های فاز یک مطابق با ظوابط شهرداری و قوانین ملی ساختمان محل پروژه با توجه به هماهنگی های انجام گرفته با کارفرما.
 • 5- طراحی نما با در نظر گرفتن خواسته ها و سلایق کارفرما طبق ظوابط و مقررات شهرداری محل پروژه تا اخذ مجوز های لازم جهت شروع به کار پروژه و در ادامه ارائه نقشه های فاز 2

 • 6- طراحی و تهیه کلیه فضاهای داخلی و محوطه سازی وارائه نقشه های فاز2 مربوطه در بالاترین سطح مهندسی و گرافیکی جهت سهولت در عملیات اجرایی که با روش های قابل فهم و ساده بتوان جزِییات اجرایی را به پیمان کاران ارائه کرد.
 • 7- نظارت بر روند اجرایی طراحی های انجام گرفته و ایجاد هماهنگی با دیگر عوامل مانند سازه-مکانیک و برق و کمک نرم افزاری و سخت افزاری جهت استخدام پیمانکاران مجرب و تهیه مصالح با کیفیت و مبلغ مورد نیاز پروژه با در نظر گرفتن سیاست های مالی و زمانی اتخاذ شده توسط کارفرما.